Chim Biết Nói

Chim Manh Manh

8

Chim Xích

7

Chim Két

6

Chim Vẹt

5

Chim Yến Phụng

4

Chim Sáo

3

Chim Cà Cưỡng

2

Chim Nhồng

1

Chim Nhòng , Yểng Common Hill Myna (Gracula religiosa), đôi khi viết là “mynah” và trước đây là chỉ đơn giản gọi là “Hill Myna”, là con chim thường thấy ở aviculture, nơi nó thường được gọi đơn giản bởi hai cái tên sau này. Đây là một thành viên của họ chim sáo đá